Dekalog (z greki: „deka” – dziesięć, „logoi” – słowa), dziesięć Bożych słów stanowią zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan punkt wyjścia w pobożnym wędrowaniu przez życie, by na końcu dojść do jego mety, którą jest Ten, Który Jest (por. Wj 3,14) – Bóg. On to właśnie powierzył człowiekowi swoich dziesięcioro przykazań. Książka „Wszystko o Dekalogu” dotyczy Bożych przykazań, które – zgodnie z narracją np. starotestamentowej Księgi Wyjścia – zostały objawione, dane Mojżeszowi przez Pana Boga na Górze Synaj podczas wędrówki narodu wybranego przez pustynię do Kanaanu. Książka powstała m.in. w oparciu o solidne dane biblijne, odniesienia do historii starożytnej, czasów współczesnych czy Katechizmu Kościoła Katolickiego. Publikacja ujmuje nauczanie św. Jana Pawła II i papieża Franciszka, dzięki czemu jest najbardziej aktualnym przekazem na temat Dekalogu.

Publikacja ma cztery części. Pierwsza dotyczy genezy chrztu św., którą odnajdziemy w Piśmie Świętym, przede wszystkim w Nowym Testamencie. Druga związana jest z teologią tego sakramentu wypracowaną przez prawie 2 tys. lat istnienia Chrystusowego Kościoła. Trzeci rozdział odnosi się do chrztu Polski, który miał miejsce ponad 1050 lat temu. Przyjęcie go przez księcia Mieszka I w 966 r. na zawsze zmieniło bieg dziejów naszej Ojczyzny. Poznamy kulisy tego wydarzenia oraz jego wielowiekowe konsekwencje, dzięki którym dziś możemy nazywać się krajem chrześcijańskim i europejskim jednocześnie. Czwarta część zawiera praktyczne informacje związane z obrzędem sakramentu chrztu św. Rodzice już zawsze będą wiedzieć, co mają zrobią i jak się zachować, by godnie i dojrzale przeżyć to najważniejsze wydarzenie w życiu ich dziecka..

Ważne nauczanie o Trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej, ale również o sakramencie chrześcijańskiej dojrzałości. Książka przeznaczona nie tylko dla młodzieży przyjmującej bierzmowanie, ale dla każdego ochrzczonego, wszak „Duch, który umacnia miłość” jest obecny w życiu każdego chrześcijanina. Publikacja składa się z czterech rozdziałów: „Duch Święty w Biblii”, „Bierzmowanie – sakrament dojrzałości”, „Dary Ducha Świętego”, „Nauczanie św. Jana Pawła II o Duchu Świętym” oraz czterech aneksów: „Pacierz, krótki katechizm z wybranymi modlitwami oraz przebieg Mszy Świętej”, „Co należy wiedzieć na egzaminie przed bierzmowaniem?”, „Obrzędy sakramentu bierzmowania i wybrane pieśni o Duchu Świętym”, „Nauczanie kodeksu i katechizmu”. Publikacja stanowi nieocenioną pomocą osobom przygotowującym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a przede wszystkim samym bierzmowanym.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich omawia wybrane teksty Starego Testamentu, w których znajdują się treści zapowiadające Eucharystię. Drugi rozdział odnosi się do Nowego Testamentu i tradycji kościelnej związanej z celebracją Mszy Świętej. Prezentuje teksty, według których Pan Jezus ustanowił w Wielki Czwartek sakrament Eucharystii. Autor przedstawił je na tle epoki oraz w kontekście żydowskiego święta Paschy. Część ta zawiera także nauczanie Kościoła nt. Eucharystii, a szczególnie postanowienia Soboru Trydenckiego. Trzecia odsłona to nauczanie św. Jana Pawła II odnośnie do Eucharystii szczególnie w oparciu o encyklikę „Ecclesia de Eucharistia”, która właśnie dotyczy Mszy Świętej. Ostatni rozdział ma charakter praktyczny. Odnosi się do obecnego sposobu sprawowania Eucharystii, m.in. wyjaśnia sens i znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej. Zawiera też specjalny aneks dotyczący materii postaci eucharystycznych.

Książka została podzielona na cztery działy. Pierwszy przedstawia rys biblijno- -historyczny. Ukazany w nim został Jezusa jako pierwszy spowiednik oraz Ten, który zlecił misję jednania. Później zaprezentowana jest cała burzliwa historia ostatecznego kształtowania się sakramentu. Od wydłużonej pokuty publicznej poprzedzającej rozgrzeszenie przez pokutę prywatną nakładaną wciąż przed rozgrzeszeniem, aż po spowiedź i rozgrzeszenie jednoczesne z prywatną pokutą po spowiedzi. Wreszcie ostateczne przedefiniowanie spowiedzi na sakrament pojednania. Druga sekcja zajmuje się aspektami teologicznymi i odpowiada na podstawowe pytania, po co spowiedź przed kapłanem, dlaczego bez pomocy Boga nie można uwolnić się od grzechów, itd. Trzecia sekcja to praktyczny poradnik penitenta. Czwarta przeznaczona jest dla ciekawskich. Przedmowę do książki napisał ks. prof. Piotr Morciniec – znany rekolekcjonista i spowiednik.

Książka „Wszystko o małżeństwie”, która zawiera praktyczny poradnik dla narzeczonych, stawia sobie za cel ukazanie podstawowej wiedzy na temat tej wspólnoty życia i miłości, która nabiera swojego definitywnego kształtu w przymierzu małżeńskim. Punktem wyjścia jest antropologia biblijna, która ukazuje podstawową prawdę o człowieku, jako mężczyźnie i kobiecie, stworzonym na obraz i Boże podobieństwo. Ponadto zostały omówione podstawowe punkty celebracji, w czasie trwania której małżonkowie sami sobie udzielają sakramentu. Jeden z rozdziałów jest poświęcony zagadnieniom małżeńskiego prawa kościelnego. Kościół wyraża swoją troskę o małżeństwo nie tylko w wymiarze prawnym, stąd przedstawienie także wiodących dokumentów, w których namiestnicy Chrystusa na Ziemi wyrazili swoje pasterskie staranie o instytucję małżeństwa. Całość dopełnia rozdział poświęcony uczuciom i emocjom. Przemowę napisał prof. dr hab. Krystian Wojaczek – familiolog i pastoralista.

„Przyjmując wielkodusznie i z miłością każde ludzkie życie, przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć.” Słowa Benedykta XVI stają się mobilizacją, aby zadbać również o świadome korzystanie z sakramentu namaszczenia chorych. Niniejsza książka temu właśnie służy. Przedstawia wiedzę, która obejmuje zarówno aspekt teoretyczny związany z teologią, nauką katechizmu, orędziem papieży na Światowy Dzień Chorego oraz aspekt praktyczny, jak przygotować się na przyjęcie tego sakramentu, w domu, co należy przygotować, kiedy wzywa się kapłana do chorego. Oprócz podstawowych pojęć związanych z tym sakramentem z publikacji można dowiedzieć się m.in. jakie skutki pociąga za sobą przyjęcie tego sakramentu i jakich łask człowiek wtedy doznaje.

Niniejsza pozycja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest ewangelicznym opowiadaniom o Chrystusowym dzieciństwie. Zasadniczo przedstawia sekwencję wydarzeń opisanych przez św. Mateusza i św. Łukasza. Druga, najobszerniejsza część książki to próba zrekonstruowania biografii Jezusa z Nazaretu ze ściśle historycznego punktu widzenia. Prezentuje ona Jezusową sylwetkę na tle epoki i różnych uwarunkowań czasów, w których żył. Trzeci rozdział przedstawia zaś nowotestamentowe teksty odnoszące się do zmartwychwstania Pańskiego i życia, jakie wiedli pierwsi chrześcijanie w świetle tej prawdy. Tradycyjnie „Wszystko o Jezusie
z Nazaretu” to pozycja bogato ilustrowana oraz zaopatrzona w quiz wiedzy o Bogu-Człowieku, który zmienił bieg historii świata.

Co tak naprawdę wiemy o rodzinie? Jakie wartości winny ją konstytuować? Próbując odpowiedzieć na te pytania, nie jesteśmy pozostawieni bez pomocy, a za wzór zostaje nam przedstawiona Święta Rodzina. Ks. Jacek Molka w publikacji „Wszystko o Świętej Rodzinie” podejmuje właśnie ten temat. Książka przybliża czytelnikom komunię pięknej miłości, jaka królowała w relacjach między Jezusem, Maryją i św. Józefem. Autor, korzystając z dorobku biblistów i nauczania Kościoła wchodzi w tę relację, starając się przybliżyć czytelnikom Świętą Rodzinę i jej znacznie dla każdej rodziny chrześcijańskiej. Autor wprowadza czytelnika w świat wartości i wzorców. Czyni to poprzez subtelny język publicysty, wyjaśniając nawet najbardziej zawiłe zagadnienia, tak iż stają się one jasne i zrozumiałe. Szata graficzna zawierająca reprodukcje obrazów pozwala nam uchwycić, jak na przestrzeni dziejów malarze podchodzili do artystycznego przedstawienia Świętej Rodziny.

„Wszystko o Matce Bożej” składa się z czterech części. Pierwsza z nich odnosi się do nauczania Biblii nt. Matki Jezusa. Zawiera starotestamentowe zapowiedzi oraz ukazuje ich nowotestamentowe wypełnienie właśnie w osobie Najświętszej Maryi Panny. Kolejny rozdział odsłania maryjne nauczanie Kościoła katolickiego, uwzględniając Jej tytuły, m.in. miano Bożej Rodzicielki, oraz dogmaty maryjne, np. wniebowzięcie. Trzecia część książki prezentuje wybrane ośrodki kultu maryjnego np.: Częstochowę z Jasną Górą, francuskie Lourdes, portugalską Fatimę czy meksykańskie Guadalupe. Czwarty rozdział przedstawia przejawy pobożności maryjnej, szczególnie te obecne w naszej Ojczyźnie, jak np. nabożeństwa majowe czy październikowe nabożeństwa różańcowe.
Książkę ilustrują reprodukcje dzieł wybitnych artystów oraz poglądowe zdjęcia dotyczące tematyki maryjnej.

Święty Józef – Patron ostatniego Soboru i całego Kościoła Świętego jest bez wątpienia tym „milczącym” świętym, który najgłośniej przemawia od początku XXI w. Czy to oznacza, że Kościół potrzebuje szczególnej opieki, tak jak w czasach Dzieciątka Jezus, kiedy zagrażał Mu okrutny król Herod? Autor odpowiada na to pytanie przedstawiając duszpasterstwo stanowe, w którym ważną rolę zaczynają odgrywać nurty reprezentowane przez dwa stowarzyszenia: Bractwo św. Józefa i Mężczyźni św. Józefa. Książka przedstawia ponadto podstawowe kompendium wiedzy o ziemskim Opiekunie Jezusa. Oprócz biblijnego curriculum vitae i duchowego profilu Oblubieńca
Maryi, zostały przedstawione fragmenty apokryfów, które są świadectwem rozszerzania się kultu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Osobny rozdział został poświęcony Narodowemu Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i cudownemu, łaskami słynącemu Obrazowi.

Książka składa się z czterech zasadniczych rozdziałów ściśle ze sobą powiązanych. Autor wychodząc od definicji podstawowych pojęć, które kryją się za nazwą „różaniec”, przechodzi do szczegółowego omówienia historii narodzin różańca, zarówno jako tradycji modlitewnej, jak i przedmiotu religijnej czci. Książka ukazuje także aspekt teologiczny modlitwy różańcowej. Modlitwa ta ma bogate korzenie biblijne, dlatego też jej autor – biblista – przybliża rozumienie modlitw: „Ojcze nasz”, oraz „Pozdrowienia anielskiego”, z którego ostatecznie wyłoniła się modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Zostają ponadto omówione różne warianty modlitw dodatkowych rozdzielających poszczególne tajemnice. Całość dopełniają niektóre objawienia maryjne związane z różańcem: Licheń, Lourdes, Fatima, Pompeje, Gietrzwałd oraz narodziny święta Matki Bożej Różańcowej. Książka zawiera dodatek, którym jest Statut „Żywego Różańca”.

Książka ukazała się z racji 160. rocznicy objawienia się Matki Bożej Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielskiej nieopodal francuskiego miasta Lourdes. Wizje te miały miejsce od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Było ich 18. Podczas zaś 16. objawienia Maryja nazwała siebie: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Natomiast słynna na cały świat woda z Lourdes miała sprawić, że prawie 7 tysięcy ludzi zostało do tej pory uzdrowionych. 67 spośród tych uzdrowień Kościół katolicki uznał za cuda. Lourdes jest ważnym miejscem na maryjnym szlaku pielgrzymkowym. Warto też pamiętać, że Lourdes było ostatnim zagranicznym miejscem, które nawiedził św. Jan Paweł II 14 i 15 sierpnia 2004 r. Schorowany Papież Polak powiedział wtedy do pielgrzymów, szczególnie chorych: „Jestem z wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym zdążający do Maryi Dziewicy”.

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich czytelnik poznaje naukę Pisma Świętego i tradycji kościelnej nt. miłosierdzia. Zarówno bowiem Stary, jak i Nowy Testament zawierają jasny przekaz, że Bóg jest Miłością, której szczytem jest osoba Jezusa Chrystusa. Drugi rozdział ukazuje współczesnych polskich świadków i piewców Bożego miłosierdzia. Są nimi: św. Siostra Faustyna Kowalska i św. Jan Paweł II. Przedstawione jest przesłanie słynnego „Dzienniczka” oraz tworzenie się kultu ukierunkowanego na Boże miłosierdzie. Trzecia część prezentuje wybrane miejsca w Polsce, gdzie ta postać oddawania czci Panu Bogu jest szczególnie praktykowana, m.in. krakowskie Łagiewniki i Dolina Miłosierdzia w Częstochowie. Ostatnia część traktuje o praktycznym czynieniu dzieł miłosierdzia, do których zaprasza papież Franciszek w bulli „Misericordiae vultus”. Mają one swoje odzwierciedlenie w katechizmowych uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

Książka ujawnia przed czytelnikiem tajemnicę objawień maryjnych, które miały miejsce w portugalskiej Fatimie w roku 1917. Wtedy przez sześć miesięcy (od maja do października) Matka Boża ukazywała się trojgu dzieciom: Łucji dos Santos, Franciszkowi i Hiacyncie Marto. Publikacja składa się z sześciu części. Pierwsza z nich prezentuje przegląd wydarzeń, które odnoszą się do początków i historii Fatimy. Druga odsłania głównych bohaterów wizji sprzed wieku, a więc troje pastuszków. Trzeci rozdział zadedykowany jest samym tajemniczym spotkaniom z Aniołem oraz Matką Bożą, jak je zapamiętała i zrelacjonowała s. Łucja w roku 2002. Kolejny – dotyczy trzech części tzw. tajemnicy fatimskiej. Czytelnik pozna jej treść i prawdopodobne wyjaśnienie, szczególnie to związane z postacią Biskupa w Bieli. Piąty rozdział ukazuje związki św. Jana Pawła II z Matką Bożą Fatimską, a treść ostatniego przedstawia niektóre formy fatimskiej pobożności maryjnej oraz podaje przydatne i praktyczne informacje nt. portugalskiego sanktuarium.

Książka „Wszystko o Roku Liturgicznym” zawiera skondensowany opis roku kościelnego, który zaczyna się Adwentem, a kończy niedzielną uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Pozycja omawia wszystkie liturgiczne uroczystości, święta i wspomnienia obowiązkowe, które obchodzimy w liturgii w Kościele katolickim. To kompendium niezbędnej wiedzy związanej z kolejnymi wydarzeniami zbawczymi, jakie wierzący na nowo przeżywa i uobecnia w sprawowanej liturgii.

Publikacja ta omawia dzieje poszczególnych Apostołów, poczynając od św. Piotra i kończąc na św. Pawle, których liturgiczną uroczystość obchodzimy w Kościele katolickim 29 czerwca. Obie te znamienite postaci zostały w niniejszej książce opisane najszerzej, ponieważ na ich temat posiadamy najwięcej informacji. W międzyczasie czytelnik zapozna się z sylwetkami innych Apostołów, tj.: św. Andrzeja (młodszego brata św. Piotra); św. Jakuba, zwanego Starszym (nie chodzi o wiek, ale o czas stania się uczniem Pańskim), który był bratem św. Jana Apostoła; św. Filipa; św. Bartłomieja
(znanego również pod imieniem Natanael); św. Tomasza; św. Mateusza; św. Jakuba, zwanego Młodszym, który był bratem św. Judy; św. Szymona; św. Macieja (wybranego na Apostoła w miejsce samobójcy Judasza, o którym też dowiemy się ciekawych faktów z lektury tej książki). Innymi słowy, w publikacji „Wszystko o Apostołach Jezusa Chrystusa” jest mowa o czternastu uczniach.

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stanowią centrum wiary chrześcijan na całym świecie. Publikacja w wyważony sposób łączy poważne religijne i kulturowe treści z lekką dozą humoru. W pierwszej części książki staramy się w przystępny sposób wyjaśnić trudne kwestie teologiczne związane z Misterium Paschalnym. Czytelnik pozna wydarzenia, jakie zaszły w Jerozolimie przed dwoma tysiącami lat: dramat Jezusa w Ogrójcu oraz Jego mękę i śmierć na krzyżu. Wyjaśniamy istotę zmartwychwstania i jego znaczenie dla ludzi wierzących. Druga część książki przybliża tradycje liturgiczne związane z Wielkanocą. Czytelnik zostaje wprowadzony w obrzędy kościelne począwszy od Środy Popielcowej przez Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne, a skończywszy na oktawie wielkanocnej. Objaśniona zostaje również symbolika wielkanocnych potraw oraz znaczenie niedzieli, cotygodniowej pamiątki Paschy. W trzeciej części książki czytelnik znajdzie praktyczne informacje na temat ozdób wielkanocnych czy też dań spożywanych w czasie tych świąt. Opisano w niej również tradycyjne zwyczaje wielkanocne kultywowane w różnych częściach Polski oraz tradycje świąteczne w innych krajach. Publikacja pełna jest ciekawostek, cytatów oraz przysłów związanych z Wielkanocą. Dzięki niej czytelnik pozna tajemnice Wyspy Wielkanocnej czy też historię jaj Fabergé. To idealna lektura dla młodzieży, osób wierzących, ale również i tych, którzy poszukują ciekawej i nietuzinkowej książki. Publikacja może być pomocą w szkole nie tylko na lekcjach religii.

Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w naszym kalendarzu. Ile jednak wiemy o Bożym Narodzeniu? Jest wiele pytań, które ludzie chcą zadać, i na nie odpowiada publikacja „Wszystko o Bożym Narodzeniu”. W pierwszej części naszej książki przybliżone zostały wydarzenia i fakty związane z narodzinami Syna Bożego, takie jak: historia zwiastowania oraz życie codzienne w Jerozolimie i Betlejem w czasach narodzenia Jezusa. Przedstawiamy także sylwetki m.in.: Trzech Króli, św. Józefa, Maryi. Druga część książki poświęcona jest liturgii Adwentu i Bożego Narodzenia oraz obrzędom towarzyszącym tym wydarzeniom. Czytelnik dowie się z niej, co to jest Adwent, dlaczego na roraty zabiera się lampiony i jaką symbolikę mają potrawy, które spożywamy podczas wieczerzy wigilijnej? W trzeciej części publikacji można przeczytać m.in. o prawdziwej historii św. Mikołaja, tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych czy też poznać nieznane fakty dotyczące kolęd i kolędowania. Czwarta część przedstawia zarówno polskie tradycje bożonarodzeniowe, jak i to, w jaki sposób Święta obchodzone są w innych krajach.

Literacko-duchowy dialog z kapelanem „Solidarności” tworzący bezpośrednią zażyłość z męczennikiem za wiarę. W tej książce kluczowe słowo „wszystko” odnosi się przede wszystkim do wewnętrznego życia, które miało oczywiście swój zewnętrzny wyraz w zapisie biograficznych faktów, decyzji, listów, notatek czy też kazań. „Wszystko o bł. ks. Jerzym Popiełuszce” to przede wszystkim publikacja o tym wszystkim, co było najważniejsze w jego życiu, a najważniejsze było posłuszeństwo Chrystusowemu krzyżowi, budujące – jak określił to św. Jan Paweł II – wewnętrznego człowieka, który był świadkiem trudnych czasów najnowszej historii Polski.

Fascynująca opowieść o niezłomnym człowieku – pasterzu, który prowadził polski Kościół w najmroczniejszych czasach komunizmu. Życiorysem kard. Stefana Wyszyńskiego można byłoby obdarować co najmniej kilku ludzi. Wiódł z jednej strony zwyczajny, wierny zasadom wyniesionym z domu żywot prawdziwego dziecka Bożego, oddanego bez reszty Chrystusowi, Maryi i Kościołowi oraz Polaka – prawdziwego patrioty, który kocha swoją Ojczyznę. Z drugiej zaś strony Prymas Tysiąclecia żył w kluczowych dla nas czasach, które wymagały od niego niezłomności, odwagi i heroizmu. Był to okres powstawania Polski z kolan po traumie zaborów, walki o przetrwanie z racji II wojny światowej i zmagania się z bezduszną komunistyczną machiną represji. Autor, przybliżając postać kard. Wyszyńskiego, ukazuje drogę, jaką Prymas Tysiąclecia konsekwentnie kroczył od początku swojego życia aż po jego kres.

Czy poznając bliżej osobę mistyczki, Sekretarkę Bożego Miłosierdzia, wyjątkową zakonnicę, która miewała niecodzienne wizje Boga i rozmawiała z Nim bezpośrednio w swojej duszy, możemy zrewidować własne życie? Warto spróbować wraz z lekturą książki „Wszystko o Świętej Faustynie Kowalskiej”. Może bliższe staną się wtedy sercu słowa Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Łk 10,21-22). Słowa te jak najściślej dotyczą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Jej krótkie życie na ziemi przyczyniło się do ponownego, intensywnego zwrócenia uwagi na przymiot Boga, którym jest miłosierdzie.

Książka „Wszystko o Świętym Janie Pawle II” ukazuje się z racji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II. Są to okazje do zastanowienia się, jak wykorzystaliśmy dziedzictwo jego pontyfikatu. Pomaga w tym niniejsza publikacja, która ponownie oddaje głos Ojcu Świętemu poprzez cytaty z jego autobiograficznych książek, poezji, homilii, encyklik itd. Nie jest to jednak żaden almanach czy obszerna antologia, raczej pojedyncze zdania ilustrujące biografię człowieka, który nieprzerwanie promieniuje swoją świętością i mobilizuje do lepszego życia. Książka jest napisana z myślą o trzech pokoleniach: „pokoleniu JP2”, pokoleniu, które w dorosłość wchodziło, kiedy rozpoczynał się pontyfikat św. Jana Pawła II oraz tym, które nie poznało bezpośrednio Karola Wojtyłę. Dla wszystkich zaś książka jest przewodnikiem, przygotowującym do pielgrzymowania na grób Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II.